بازیگران سریال ترکی عشق سیاه و سفید

فرهاد
آصلی
جم
نامیک
ابراهیم چلیکول بازیگر نقش فرهاد اصلان
بیرجه آکالای بازیگر نقش آصلی چنار
ائور اصلان بازیگر نقش جم چنار
محمد اوزونر بازیگر نقش نامیک امیرهان
گولسوم
جونیت
ییگیت
ایدیل
سینم اونسال بازیگر نقش گولسوم اصلان
جاهد گوک بازیگر نقش جونیت کوچاک
دنیز جلیل اغلو بازیگر نقش ییگیت اصلان
اجه دیزدار بازیگر نقش ایدیل یامان
هاندان
یتر
سینان

قدریه کنتر بازیگر نقش هاندان آداکلی
آرزو غمزه (گمزه) کیلینچ بازیگر نقش یتر اصلان
کیوانچ کاسابالی بازیگر نقش سینان
ابراهیم چلیکول بازیگر نقش فرهاد اصلان
بیرجه آکالای بازیگر نقش آصلی چنار
محمد اوزونر بازیگر نقش نامیک امیرخان
آرزو غمزه (گمزه) کیلینچ بازیگر نقش یتر اصلان
کیوانچ کاسابالی بازیگر نقش سینان
اجه دیزدار بازیگر نقش ایدیل یامان
دنیز جلیل اغلو بازیگر نقش ییگیت اصلان
جاهد گوک بازیگر نقش جونیت کوچاک
ائور اصلان بازیگر نقش جم چنار
سینم اونسال بازیگر نقش گولسوم اصلان
قدریه کنتر بازیگر نقش هاندان آداکلی
تیمور اولکباس بازیگر نقش عابدین آداکلی
اوزلم زینب دینسل بازیگر نقش ویلدان کوچاک
تورگای کانتورک بازیگر نقش شاهین جیگال
سونا دیزدار بازیگر نقش زینب
ماجد کوپر بازیگر نقش بابا آزاد
سلین شکرجی بازیگر نقش آیهان
نیهان آسیجی بازیگر نقش یاپراک
باتوهان داوود اغلو بازیگر نقش اوزجان
بورجو تونا بازیگر نقش سونا اصلان
گوکان سویلو بازیگر نقش نجدت اصلان
بورجو جاروار بازیگر نقش هولیا
امیرهان آکبابا بازیگر نقش کودکی فرهاد
بدریه رزا چلیک بازیگر نقش اوزگه کوچاک
کریم تونا کارا بازیگر نقش کودکی ییئیت
فاتج توپچواغلو بازیگر نقش رمضان (دیلسیز)
سلین کوسه اغلو بازیگر نقش ژولیده
اوزگول سائدیچ بازیگر نقش ابرو
جیلا اودمان بازیگر نقش دنیز چولاک
شاهین بازیگر نقش ارگونی بازیگر نقش آدم
ارول بازیگر نقش یاوان بازیگر نقش یونس
اوزگور بایراکتار بازیگر نقش کوروما

سایر مطالب

بازیگران سریال غنچه های زخمی

بازیگران سریال عروس استانبول

بیوگرافی بوراک توزکوپاران (کمیسر علی) در سریال غنچه های زخمی

خلاصه سریال غنچه های زخمی

سریال ترکی مریم