اسامی بازیگران سریال ترکی مریم

عکس بیوگرافی سریال ترکی مریم

اسامی بازیگران سریال مریم


فورکان اندیچ بازیگر نقش ساواش سارگون
آیچا آیشین توران بازیگر نقش مریم آکچا
جمال توکتاش بازیگر نقش اوکتای شاهین
آچیلا توپال اغلو بازیگر نقش درین برکر
بست امسو اوزدمیر بازیگر نقش بلیز بیلن
سما اوزتورک بازیگر نقش تولین سارگون
سرنای آکتاش بازیگر نقش بورجو آکتار
کنان آجار بازیگر نقش گوچلو تکینر
اوئور چاوش اغلو بازیگر نقش یوردال (اردال) سارگون پدر ساواش
بسته کانار/ اوزگه اوزاجار بازیگر نقش ناز سارگون خواهر ساواش
سرهان اونات بازیگر نقش برک بیلن
نجمی یاپیجی بازیگر نقش کمیسر ارتان
آردا اوچان بازیگر نقش چتین کورکماز
موتلو گونی بازیگر نقش عارف آکچا پدر مریم

سایر مطالب

بازیگران سریال غنچه های زخمی

بازیگران سریال عروس استانبول

بیوگرافی بوراک توزکوپاران (کمیسر علی) در سریال غنچه های زخمی

خلاصه سریال غنچه های زخمی