بازیگران سریال عروس استانبول


عکس سریال عروس استانبول
اوزجان دنیز در نقش فاروق بوران
آسلی انور در نقش ثریا بوران
ایپک بیلگین در نقش اسما بوران
صالح بادمجی در نقش فکرت بوران
دلارا آکسویک در نقش ایپک
فیرات تانیش در نقش آدم سزگین
اوزگه بوراک در نقش بگوم
گوون مورات آکپینار در نقش عثمان بوران
برکای هاردال درنقش مراد بوران
نرگس چوراکچی در نقش قیمت
هاکان آلتینر در نقش شهاب
نسلیهان یلدان در نقش صنم
پلنسو پیر در نقش نورگل
هایال کوسه اغلو در نقش زینب گورسوی
سمرا دینچر در نقش ریحان سزگین
فاتح کویون اغلو در نقش آکیف
احمد صبری اوزمنر در نقش مصطفی
ارن بالکان در نقش گلستان
محرم تورکسون در نقش نظیف
نیلای اردونمز در نقش آسیه
هیرا کویونجو اغلو درنقش باده
تامر لونت در نقش گاریپ

سایر مطالب

بازیگران سریال غنچه های زخمی

بیوگرافی بوراک توزکوپاران (کمیسر علی) در سریال غنچه های زخمی

خلاصه سریال غنچه های زخمی

سریال ترکی مریم